อำนาจหน้าที่

อำนาจเเละหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจีดีย์นั้น กำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้

 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.1  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก     (มาตรา  67 (1))

1.2  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร    (มาตรา  68 (1))

1.3  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น    (มาตรา  68 (2))

1.4  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ    (มาตรา  68  (3))

1.5  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ   (มาตรา  16 (4))

1.6  การสาธารณูปการ   (มาตรา  16  (5))

                  2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา 67(6))

2.2  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา 67(3))

2.3  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา 68(4))

2.4 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส(มาตรา 16(10))

     3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

3.1  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   (มาตรา 67 (4))

3.3  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   (มาตรา 68 (8))

3.4  การผังเมือง   (มาตรา 68 (13))

3.5  จัดให้มีที่จอดรถ   (มาตรา 16 (3))

3.6  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา 16 (17))

3.7  การควบคุมอาคาร   (มาตรา 16 (28))

4.ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

4.1  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   (มาตรา 68 (6))

4.2  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์   (มาตรา 68 (5))

4.3  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   (มาตรา 68 (7))

4.4  ให้มีตลาด   (มาตรา 68 (10))

4.5  การท่องเที่ยว   (มาตรา 68 (12))

4.6  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  (มาตรา 68 11))

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

5.1  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา 67 (7))

5.2  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))

   6.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

6.1  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))

6.2  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   (มาตรา  67 (5))

6.3  การจัดการศึกษา  (มาตรา  16 (9))

6.4  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา17 (18))

                   7.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

7.1  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น   มาตรา 45(3))

7.2  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ  จำเป็นและสมควร  มาตรา 67(9))

7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  มาตรา 16(16))

7.4  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 17(3))

7.5  ก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17(16))

ภารกิจทั้ง  7   ด้าน   ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ   แผนพัฒนาตำบล   นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ