สภาพสังคม

สภาพสังคม

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ มีเขตการปกครองครอบคลุมทั้งตำบลโคกพระเจดีย์ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านมีทั้งสิ้น   ๕ หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านคันบึง (ท่าข้าม)

หมู่ที่ 2 บ้านโคกพระ

หมู่ที่ 3 บ้านวงพาด

หมู่ที่ 4 บ้านดอนมะขามเทศ

หมู่ที่ 5 บ้านปากรางโพรงเข้

การศึกษา

ภายในตำบลโคกพระเจดีย์  มีสถานศึกษา 2 แห่ง ดังนี้

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์   จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
  2. โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา)  จัดการศึกษาระดับ อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลโคกพระเจดีย์   นับถือศาสนาพุทธ  และมีศาสนสถาน ๑ แห่ง  คือวัดโคกพระเจดีย์

สาธารณสุข

ภายในตำบลโคกพระเจดีย์ มีสถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพระเจดีย์

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำบลโคกพระเจดีย์ มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  มีสมาชิก อปพร. ประมาณ 50 คน  ทีมกู้ชีพ-กู้ภัย (OTOS) 9 คน และมีป้อมตำรวจชุมชน 1 แห่ง