บริการขั้นพื้นฐาน

บริการขั้นพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์  ได้จัดให้มีการบริการขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ดังนี้

 1. การยื่นชำระภาษาีโรงเรือน
 2. การยื่นชำระภาษีป้าย
 3. การยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่
 4. การยื่นชำระค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 5. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 6. การขอใช้น้ำประปา
 7. การขอใช้บริการขยะมูลฝอย
 8. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
 9. การจดทะเบียนพาณิชย์
 10. การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเยี้ยยังชีพ
 11. การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
 12. การให้คำปรึกษากฎหมาย
 13. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 14. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน